Định nghĩa tổ hợp bao (envelope combination) trong RSAP