Mình sưu tầm được bộ video hướng dẫn, rất có ích cho những ai mới bắt đầu vào làm việc với REVIT MEP
REVIT MEP 2008 - Electrical Project (25 bài) gửi anh em tham khảo

1 mediafire.com file/azycuz4ejzz/RME-1ST-ELEC-1-INTRO.wmv
2 mediafire.com file/zmmhummjywv/RME-1ST-ELEC-2-SETUP.wmv
3 mediafire.com file/zy1qnw2zdhm/RME-1ST-ELEC-3-LOAD-COMPONENTS.wmv
4 mediafire.com file/ziebmkzujj0/RME-1ST-ELEC-4-PROJECT-PARAMETERS.wmv
5 mediafire.com file/mjn2d2mwehm/RME-1ST-ELEC-5-SCHEDULE-KEYS-FOR-LIGHTING.wmv
6 mediafire.com file/zjtik1omztz/RME-1ST-ELEC-6-ASSIGNING-ROOM-KEYS.wmv
7 mediafire.com file/tonz3rodmmy/RME-1ST-ELEC-7-COLOR-FILL-SCHEME-THEORY.wmv
8 mediafire.com file/tt2knu2nm2r/RME-1ST-ELEC-8-APPLY-COLOR-FILL-BY-ROOM-LIGHTING.wmv
9 mediafire.com file/4gylwl2dwny/RME-1ST-ELEC-9-SCHEDULE-CHECK-LIGHTING-LEVELS.wmv
10 mediafire.com file/tgi2meztweo/RME-1ST-ELEC-10-ADD-LIGHTING-FIXTURES.wmv
11 mediafire.com file/mfttidri3mm/RME-1ST-ELEC-11-ADD-LIGHT-SWITCHES.wmv
12 mediafire.com file/anmtqmmendd/RME-1ST-ELEC-12-ADD-POWER-RECEPTICLES.wmv
13 mediafire.com file/o22mminigty/RME-1ST-ELEC-13-POWER-USAGE-SCHEDULE.wmv
14 mediafire.com file/jjgtgiyqhcy/RME-1ST-ELEC-14-PLACING-ELECTRICAL-EQUIPMENT.wmv
15 mediafire.com file/j101bgjytzt/RME-1ST-ELEC-15-CUSTOM-EQUIP-TAG-FAMILY.wmv
16 mediafire.com file/ddozzyiziu4/RME-1ST-ELEC-16-CREATING-POWER-CIRCUITRY-P1.wmv
17 mediafire.com file/jzzwjgyylbq/RME-1ST-ELEC-17-CREATING-POWER-CIRCUITRY-P2.wmv
18 mediafire.com file/zvoz0gymwrh/RME-1ST-ELEC-18-CREATING-LIGHTING-CIRCUITRY-AND-WIRES.wmv
19 mediafire.com file/zinnzmmdjli/RME-1ST-ELEC-19-CREATING-SWITCH-SYSTEMS.wmv
20 mediafire.com file/noli40dt50o/RME-1ST-ELEC-20-CREATING-SWITCH-SYSTEMS-SCHEDULES.wmv
21 mediafire.com file/1u3nuhyy2yg/RME-1ST-ELEC-21-WIRING.wmv
22 mediafire.com file/nl2ztqzygiz/RME-1ST-ELEC-22-CHECKING-YOUR-DESIGN-P1.wmv
23 mediafire.com file/kinmz3nmmgm/RME-1ST-ELEC-23-CHECKING-YOUR-DESIGN-P2.wmv
24 mediafire.com file/xbwwttmntmz/RME-1ST-ELEC-24-DEFINING-CIRCUIT-LOADS-P1.wmv
25 mediafire.com file/3joowookn2l/RME-1ST-ELEC-25-DEFINING-CIRCUIT-LOADS-P2.wmv

Nguồn: http://3dzip.vn